Windykacja

Jakich długów nie umorzy upadłość konsumencka?

upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka to proces, którego celem jest oddłużenie wnioskodawcy. Umożliwia umorzenie części długów, choć – nie wszystkich. Dlatego sprawdź, na czym to polega oraz jakich długów nie obejmuje ten proces.

Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe rozpoczynane na wniosek dłużnika, które ma na celu jego całkowite oddłużenie. Składa się z dwóch najważniejszych etapów:
• likwidacji majątku, czyli sprzedaży wartościowego majątku dłużnika celem spłacenia wierzycieli;
• planu spłaty, który w większości przypadków wynosi do 36 miesięcy; podczas trwania okresu spłaty, dłużnik musi regulować comiesięczną należność na rzecz pokrycia zadłużenia.

Jeśli w wyniku likwidacji majątku i plany spłaty, nie zostanie uregulowana całość długów, sąd może umorzyć pozostałą część, nawet kosztem wierzycieli. Takie postępowanie trwa zwykle maksymalnie do 5 lat od złożenia i pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

Jak wspominaliśmy we wstępie, proces upadłości konsumenckiej rozpoczyna się wyłącznie na wniosek dłużnika. Dotyczy to osób prywatnych, które nie prowadzą działalności gospodarczej i tylko tych długów, które powstały przed ogłoszeniem upadłości.

Jeszcze do niedawna odrzucane były wnioski dłużników, którzy do problemów finansowych doprowadzili na skutek świadomego działania. Rok 2020 przyniósł jednak zmiany i teraz o upadłość mogą starać się także ci, w przypadku których niewypłacalność była umyślna (np. zaciągali pożyczki, wiedząc, że nie będą w stanie jej spłacić). Takie osoby będą jednak inaczej traktowane, w ich przypadku plan spłaty może wynosić nawet do 7 lat.

Czego nie umorzy upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka nie umorzy wszystkich długów, o czym warto porozmawiać z adwokatem, by zorientować się w swojej sytuacji. Jak wspominaliśmy wcześniej, postępowanie dotyczy wyłącznie tych długów, które powstały przed ogłoszeniem upadłości, a to dopiero początek całego etapu.

Umorzyć nie można m.in. długów alimentacyjnych, rent z tytułu odszkodowania, kar grzywny zasądzonych prawomocnym wyrokiem sądu, zobowiązań z tytułu zadośćuczynienia za doznane krzywdy, a także wierzytelności, które świadomie nie zostały ujawnione w trakcie postępowania, przy czym ich wierzyciel nie brał udziału w procesie.

Jeśli powyżej wskazane długi stanowią wyłącznie część twoich zobowiązań, możesz starać się o upadłość konsumencką. Musisz mieć jednak świadomość, że te konkretne zadłużenia nie będą podlegać umorzeniu.

Wniosek o upadłość konsumencką

Aby rozpocząć postępowanie o upadłość konsumencką, musisz złożyć wniosek oraz uiścić opłatę w wysokości 30 zł. I mogłoby się wydawać, że to bardzo proste, gdyby nie to, że samo prawidłowe wypełnienie wniosku jest zadaniem skomplikowanym.

Konieczne jest podawanie danych osobowych swoich oraz współmałżonka, jeśli pozostajesz w związku małżeńskim. Należy przedstawić informacje, czy w ciągu 10 lat przed złożeniem wniosku prowadziłeś działalność gospodarczą, a także czy prowadzone zostało przeciwko tobie postępowanie upadłościowe konsumenckie (możesz starać się o to tylko raz na 10 lat).

Kolejnym, ważnym elementem, jest wskazanie wszystkich długów oraz wierzycieli, przy czym, jak wyjaśnialiśmy wcześniej, nie warto zatajać tych informacji. Następnie określa się swój majątek, tj. ruchomości (jak samochód, sprzęt elektroniczny) i nieruchomości.

Już samo to może nastręczać wiele problemów, a do tego trzeba podać jeszcze wiele szczegółowych informacji. Pamiętaj, że źle wypełniony wniosek zostanie odrzucony z przyczyn formalnych, dlatego najczęściej zaleca się, aby na tym etapie skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *